Verenigings FokReglement – VFR

1. Algemeen

 • Dit reglement voor de Appenzeller Sennenhonden Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Appenzeller Sennenhond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 5 juli 2022. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene leden­vergadering van de vereniging.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Appenzeller Sennenhond, woonachtig in Nederland.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. Fokregels

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de bovengenoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en    

Artikel III.14 lid 1l KR).

Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan. 

Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 20 maanden zijn.

 • Aantal dekkingen: In Nederland mag de reu maximaal twee geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximaal zes geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Daarnaast mag de reu maximaal zes geslaagde dekkingen in het buitenland verrichten.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en die is ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

Gebruik van buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

De teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.                         

Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt vanaf de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.                                           

Een teef waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.                 

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.  

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Rasstandaard 1

4. Gezondheidsregels

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:  preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.  

Verplicht screeningsonderzoek: op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren voor de dekking worden onderzocht op:

 • Heupdysplasie: De hond dient ten tijde van het onderzoek minimaal 18 maanden oud te zijn. Voor een reu van een in het buitenland wonende eigenaar dient het onderzoek verricht te zijn door een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts.
 • Patella Luxatie: De hond dient door een voor dit onderzoek volgens het Meutstege-protocol erkende dierenarts onderzocht te zijn op het voorkomen van Patella. De hond dient ten tijde van dit onderzoek minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor een reu van een in het buitenland wonende eigenaar dient het onderzoek verricht te zijn door een door de buitenlandse rasvereniging erkende instantie of dierenarts.   

Er mag alleen met honden worden gefokt, die voor het screeningsonderzoek, zoals benoemd in artikel 4.2., de volgende uitslag hebben behaald:

 • Heupdysplasie: HD A, HD B, en HD C. Voor de fokkerij zijn de volgende combinaties toegestaan: A x A; A x B; A x C en B x B. De combinatie B x C kan incidenteel worden toegestaan indien dit duidelijk toegevoegde waarde voor het ras heeft.
 • Patella Luxatie: PL vrij en PL 1. Voor de fokkerij zijn de volgende combinaties toegestaan: PL vrij x PL vrij en PL vrij x PL 1.

Aandoeningen: Met honden, waarbij is vastgesteld dat zij lijden aan een of meer erfelijke of andere aandoeningen, waardoor de gezondheid of het welzijn van de pups in gevaar kan komen, mag niet worden gefokt. Dit betreft o.a.:

 • Ectopische ureteren
 • Epilepsie
 • Aangeboren doofheid of blindheid
 • Hazenlip en/of gespleten gehemelte
 • Wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen, waaronder het ontbreken van meer als één PM1 (de M3 worden buiten beschouwing gelaten)
 • Een als erfelijk beschouwde oogaandoening, zoals cataract en glaucoom
 • Albinisme

Diskwalificerende fouten: Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard), mag niet worden gefokt.

 • Agressief of overdreven angstig
 • Duidelijke lichamelijke afwijkingen of gedragsstoornissen
 • Ondervoorbeet of bovenvoorbeet of kruisgebit
 • Entropion of ectropion
 • Eén of twee blauwe ogen of glasogen
 • Een sikkelvormige staart, duidelijke hangstaart of knikstaart
 • Ander haar dan stokhaar
 • Wanneer een van de drie kleuren ontbreekt
 • Een andere grondkleur dan zwart of havannabruin
Appenzeller-Sennenhond-pup-met-bal

5. Gedragsregels

Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

Verplichte Gedragstest: Beide ouderdieren moeten voor de eerste dekking met goed gevolg de door de Raad van Beheer erkende gedragstest op overmatige angst en/of agressief (bijt)gedrag hebben afgelegd.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

De minimale leeftijd van de hond op de dag van de test moet tenminste 18 maanden zijn.

Het is niet toegestaan te fokken met: onvoldoende

Voor een buitenlandse reu is de gedragstest niet vereist indien hij is goedgekeurd voor de fok door de door de FCI erkende rasvereniging van het desbetreffende land.

6. Werkgeschiktheid

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

EXTERIEURREGELS

Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.

Fokgeschiktheidskeuring: Beide ouderdieren dienen minimaal één keer te hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie B te hebben behaald.                                

De minimale leeftijd van de hond op de dag van de keuring moet tenminste 18 maanden zijn.  

Voor een buitenlandse reu is de fokgeschiktheidskeuring niet vereist indien hij is goedgekeurd voor de fok door de door de FCI erkende rasvereniging van het desbetreffende land.

Appenzeller Sennenhond pup 3

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

Verantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend en alleen bij de fokker. De vereniging alsmede de Raad van Beheer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement.

Nestbezoek: De fokker verplicht zich tot het meewerken aan een nestbezoek wanneer de pups circa 7 weken oud zijn. Doel hiervan is inventarisatie van uiterlijke kenmerken en mate van socialisatie.

Koopovereenkomst: De verkoop van een pup dient schriftelijk te worden vastgelegd in een koopovereenkomst.

Rasstandaard 2

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

Indien een teef aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan fokinformatie gevraagd worden bij het bestuur van de vereniging. Fokinformatie dient minimaal 2 maanden vóór de verwachte loopsheid aangevraagd te worden. Indien geen fokinformatie wordt aangevraagd, dient de reu- en/of teefeigenaar het bestuur minimaal één maand vóór de dekking te informeren over de ophanden zijnde ouder­combinatie. Deze melding dient vergezeld te zijn van een kopie van de stamboom, uitslagen van gezondheidsonderzoeken, gedragstest en keurberichten van beide ouderdieren.

Iedere dekking en geboorte dient binnen 10 dagen te worden gemeld aan het bestuur van de vereniging.

10. INWERKINGTREDING

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op ddmmjjjj[1], nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.