Huishoudelijk Reglement

 1. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten zij, die daartoe aan de vereniging een verzoek hebben gedaan middels het lidmaatschapsformulier.
 2. Het lid ontvangt per mail van de secretaris het bestuursbesluit omtrent de toelating
 3. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld die het bestuur tot haar besluit hebben geleid.
 1. De contributie dient jaarlijks vóór 1 maart op een door het bestuur te bepalen wijze worden voldaan.
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen waarin hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt.
 3. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. De voorzitter verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.
 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en bewaart afschriften hiervan.
 2. De secretaris verzorgt de ledenadministratie.
 3. De secretaris maakt de notulen op van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 4. De secretaris houdt een presentielijst van aanwezige leden op vergaderingen bij.
 5. De secretatis stelt jaarlijks het bestuursverslag samen, welke na goedkeuring door en namens het bestuur in de algemene vergadering aan de orde wordt gesteld.
 6. De secretaris heeft de verantwoordelijkheid, de zorg en het beheer over de verenigingsarchieven.
 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde gelden van de vereniging.
 2. De invordering van de contributies en eventuele andere inkomsten is aan de penningmeester opgedragen.
 3. De penningmeester is belast met behoorlijke verzorging van de boekhouding en behoorlijk beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
 4. De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten op, welke na goedkeuring door en namens het bestuur in de algemene vergadering aan de orde worden gesteld.
 5. De penningmeester legt op de algemene vergadering, namens het bestuur, een begroting ter vaststelling voor.
 6. De penningmeester legt op de algemene vergadering namens het bestuur volledige rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
 7. Het schriftelijk verslag en advies van de commissie als bedoelt in artikel 15, lid 6 van de statuten en de goedkeuring van de algemene vergadering wordt beschouwd als decharge van de penningmeester over het in het afgelopen jaar gevoerde beheer.
 1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten worden door het bestuur benoemd en zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 1. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris ondertekend, voor zover niet rechtens anders mocht zijn vereist. Hierop is uitgezonderd:

  a. de financiële correspondentie, die door de penningmeester ondertekend wordt, alsmede
  b. de eigen correspondentie van de door het bestuur ingestelde commissies.

 

 1. Van de leden van de vereniging wordt verwacht dat zij handelen in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het VerenigingsFokReglement en alle verdere

besluiten van de vereniging.

 1. Van de leden van de vereniging wordt verwacht dat zij zich op evenementen en

vergaderingen van de vereniging respectvol en sportief gedragen ten opzichte van alle andere aanwezigen.

 1. De leden van de vereniging zorgen er voor dat zij de vereniging of haar leden niet benadelen.
 2. De leden van de vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over de andere leden, keurmeesters, collega fokkers, andermans honden, andere kynologische verenigingen of instanties.
 3. Indien een lid zich niet houdt aan bovenstaande regels treedt artikel 7 lid 7 van de statuten in werking.
 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen ter regeling van bijzondere onderwerpen, zoals het binnen de vereniging te voeren fokbeleid.
 2. Een bijzonder reglement kan worden vastgesteld op voordracht van het bestuur of van tien leden.
 1. In gevallen waarin de wet, de statuten, dit reglement of eventuele andere reglementen niet voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing van het bepaalde in dit reglement, beslist het bestuur. Over haar beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af aan de algemene vergadering.

Bekijk ook

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.